Oikotien verkkopalvelun käyttöehdot

Oikotie Oy:n (jäljempänä ”Oikotie”) tuottaman ja ylläpitämän, pääasiallisesti osoitteessa Oikotie.fi -verkkopalvelun (jäljempänä ”Palvelu”) käyttämiseen sovelletaan näitä käyttöehtoja (jäljempänä ”Käyttöehdot”). Palvelun käyttäjä (jäljempänä ”Käyttäjä”) vakuuttaa tutustuneensa näihin käyttöehtoihin (jäljempänä ”Käyttöehdot”) ja sitoutuu noudattamaan niitä kaikessa Palvelun käytössä.

Palvelun tiettyjen osien käyttö edellyttää rekisteröitymistä. Rekisteröitymistä edellyttävät mm. hiljaisen myynti-ilmoituksen ja ilmoituksen jättäminen, sekä osat, joiden kohdalla on erikseen niin mainittu. Rekisteröityessään Palveluun tai antaessaan muuten suostumuksellaan Oikotielle henkilötietoja tulee Käyttäjästä Oikotien asiakas ja Käyttäjän tiedot rekisteröidään Oikotien / Sanoma Oyj:n asiakasrekisteriin. Oikotiellä on oikeus halutessaan muuttaa aikaisemmin vapaassa käytössä olleita Palvelun osia rekisteröitymistä edellyttäviksi tai päinvastoin.

Palvelu koostuu useiden eri sisällöntuottajien (jäljempänä ”Sisällöntuottajat”) Palveluun toimittamasta sisällöstä. Palvelun ylläpitäjänä toimii Oikotie.

1. Oikotien tehtävät ja vastuu Palvelusta  

Palvelu on lähtökohtaisesti käytettävissä 24 tuntia vuorokaudessa. Oikotiellä on kuitenkin oikeus ottaa Palvelu tai sen osa tilapäisesti pois käytöstä huollon, laitteistoasennuksen, yleisen järjestyksen ja turvallisuuden, järjestelmän liiallisen kuormituksen tai muun välttämättömän syyn vuoksi. Oikotie ei anna mitään suoranaisia tai välillisiä takuita Palvelun toiminnasta tai piirteistä eikä se takaa, että Palvelu toimii käyttökatkoitta tai virheettömästi.

Oikotiellä ja Sisällöntuottajilla on lisäksi oikeus parantaa ja kaikin tavoin muuttaa Palvelun sisältöä, rakennetta ja ulkoasua, sen tuote- ja tietokantavalikoimaa, ohjelmistoja, laitteistoja, käsikirjojen ja muun dokumentoinnin sisältöä, palveluaikoja sekä muita Palvelun osia. Oikotie pyrkii, silloin kun se on kohtuudella mahdollista, tiedottamaan Palvelussa tapahtuvista, Käyttäjän kannalta oleellisista muutoksista sekä katkoksista Käyttäjälle etukäteen Palvelun välityksellä tai muulla sopivaksi katsomallaan tavalla. Muutokset astuvat voimaan heti, kun ne on toteutettu.

Oikotie ei vastaa Palvelun sisällöstä (mukaan lukien linkit kolmansien tahojen verkkosivuille) tai sen oikeellisuudesta lukuun ottamatta sen itse tuottamaa tietosisältöä. Oikotiellä on oikeus olla julkaisematta tai poistaa Palvelusta aineisto, joka sen näkemyksen mukaan on lain tai hyvän tavan vastaista tai on vahingollista tai haitallista Oikotielle, käyttäjille tai kolmannelle taholle.

Palvelussa tapahtuu Käyttäjien välistä viestintää joko suoraan yksityisviestien ja keskustelufoorumeiden kautta tai epäsuorasti Palveluun jätetyn sisällön kautta. Oikotie ei vastaa käyttäjien välisen viestinnän tai muun toiminnan toisille käyttäjille tai kolmannelle taholle mahdollisesti aiheuttamista haitoista tai vahingoista.

Tallennamme kaikki Oikotieltä lähettämämme viestit asiakaspalvelun kehittämistä ja nopeuttamista varten.

2. Käyttäjän vastuut ja velvoitteet 

Käyttäjä saa henkilökohtaisen oikeuden käyttää Palvelua näiden Käyttöehtojen ja muiden Palvelua tai sen yksittäisiä osia koskevien ehtojen mukaisesti.

Mikäli Käyttäjä rekisteröityy Palveluun, hänen tulee antaa rekisteröitymislomakkeessa vaaditut yksilöintitiedot.  Käyttäjä saa Palvelun käyttöä varten haltuunsa salasanan ja käyttäjätunnuksen, joiden avulla Käyttäjä voi kirjautua Palveluun. Salasana ja käyttäjätunnus ovat henkilökohtaisia, eikä niitä saa luovuttaa tai ilmaista kolmannelle osapuolelle. Käyttäjä on vastuussa kaikesta kyseisellä käyttäjätunnuksella ja salasanalla tapahtuneesta Palvelun käytöstä. Jos salasana tai käyttäjätunnus joutuu ulkopuolisten tietoon, Käyttäjän tulee ilmoittaa tästä välittömästi Oikotien asiakaspalveluun. Käyttäjä vapautuu ilman tämän myötävaikutusta salasanallaan tai tunnuksellaan tapahtuvasta käytöstä, kun ilmoitus on vastaanotettu.

Käyttäjä vastaa siitä, että hänellä on kaikki tarvittavat tekijän- ja muut oikeudet ja/tai oikeudenhaltijoiden suostumukset Palvelussa julkaisemaansa materiaaliin sekä muuhun aineistoon, jonka hän lähettää, välittää tai tallentaa Palveluun ja sitoutuu olemaan lähettämättä tai välittämättä (esimerkiksi linkittämällä) Palvelun kautta aineistoa tai viestejä, joka rikkoo kolmansien osapuolien omistus-, tekijän- tai muita oikeuksia, on loukkaavaa, solvaavaa, herjaavaa, rikolliseen toimintaan liittyvää, epäsiveellistä, lain tai muutoin hyvän tavan vastaista tai Oikotielle, Sisällöntuottajille, muille Käyttäjille tai kolmannelle osapuolelle haitallista tai vahingollista tai voi aiheuttaa häiriötä, tukoksia tai muita käyttökatkoksia Palveluun. Käyttäjä vastaa kaikista edellä mainitun kaltaisella toiminnalla aiheuttamistaan vahingoista.

Käyttäjä vastaa kaikista Palvelun käytöstä itselleen aiheutuvista välittömistä ja välillisistä kuluista.

3. Palvelun omistus- ja tekijänoikeudet

Palvelun sisältö on suojattu tekijänoikeuksin Suomen lainsäädännön ja kansainvälisten sopimusten mukaisesti. Palvelun kaikki oikeudet (ml. tekijänoikeudet) ovat Oikotiellä tai muilla Palveluun tietoa tuottavilla tahoilla. Oikotie pidättää itsellään kaikki oikeudet Palvelun sisältöön, ellei Palvelussa ole toisin mainittu. Ohjelmien oikeudet ovat lisenssinhaltijoilla.

Käyttäjä on tietoinen siitä, että Palvelun ja sen osien omistusoikeudet sekä tekijän-, tavaramerkki- ja muut immateriaalioikeudet ovat Oikotiellä ja Sisällöntuottajilla ja ettei Käyttäjälle siirry mitään muita oikeuksia kuin näissä ehdoissa mainitut käyttöoikeudet.

Käyttäjällä ei ole oikeutta käyttää Palvelua julkisesti taikka taltioida, edelleen lähettää tai muutoin käyttää Palvelua Oikotien tai Sisällöntuottajan oikeuksia loukaten. Käyttäjä voi kuitenkin siirtää Palvelussa olevaa public domain- tai shareware -aineistoa kyseistä aineistoa koskevien ohjeiden mukaisesti omaan käyttöönsä tai edelleen levitettäväksi.

Käyttäjällä ei ole oikeutta ilman Palveluntarjoajan etukäteen antamaa nimenomaista kirjallista suostumusta käyttää automaattisia järjestelmiä (mukaan lukien ”robot-”, ”spider-” ”scraper-” ja ”offline reader-” ohjelmistot) kappaleiden valmistamiseksi Palvelusta, Palvelun osista tai Palvelun sisällöstä, tai niiden saattamiseksi yleisön saataviin.

4. Oikeudet Käyttäjän toimittamaan sisältöön

Käyttäjä luovuttaa Oikotielle kaikki nykyiset ja tulevat taloudelliset oikeudet Palveluun toimittamaansa materiaaliin. Oikotie voi luovuttaa edellä tarkoitetut oikeudet edelleen sekä muuttaa tai muokata Palvelun sisältämää aineistoa (ml. kohteet) harkintansa mukaan, esim. Palveluun ja kohteisiin kohdistuvien väärinkäytösten ehkäisemiseksi. Käyttäjälle jää Oikotiestä riippumaton käyttöoikeus Palveluun toimittamaansa materiaaliin. Palvelussa esiintyvän aineiston ja ilmoitusten Palvelun ulkopuolinen käyttäminen (ml. kopiointi) tai julkaisu kaupallisessa tai muussa tarkoituksessa muun kuin ao. Käyttäjän toimesta on kielletty ilman Oikotien nimenomaista suostumusta.

5. Linkitys Palveluun

Käyttäjällä on oikeus sijoittaa omille verkkosivuilleen linkki Palvelun pääsivulle www.oikotie.fi. Muu yksittäisen sivun linkitys kaupallisessa tai taloudellisessa tarkoituksessa taikka tietokannan tuottamiseksi on kielletty ilman Oikotien etukäteen antamaa nimenomaista kirjallista suostumusta. Rekisteröityneillä Käyttäjillä on kuitenkin oikeus sijoittaa esim. omille verkkosivuilleen linkkejä myös omiin Palvelussa oleviin kohteisiinsa.

Palvelun sisällön tai sen osan muu saattaminen yleisön saataviin levittämällä, esittämällä tai näyttämällä julkisesti tai varastointi tai kappaleiden valmistaminen sisällöstä tai sen osasta ilman Oikotien etukäteen antamaa kirjallista suostumusta on kielletty.

6. Ilmoituksen julkaiseminen Palvelussa 

Käyttäjän ilmoitus pyritään julkaisemaan Palvelussa mahdollisimman pian ilmoituksen jättämisen jälkeen.

Oikotiellä on oikeus julkaista Käyttäjän ilmoitus myös Palvelun muussa kuin siinä osiossa, jossa ilmoitus on alun perin julkaistu sekä Oikotien yhteistyölehdissä ja niiden verkkopalveluissa. Oikotiellä on oikeus käyttää ilmoitusta vapaasti markkinoinnissaan jakelu- ja/tai toteutustavasta riippumatta.

Oikotiellä on oikeus olla julkaisematta ilmoitusta tai muokata sitä, jos se katsoo, että ilmoitus on harhaanjohtava tai loukkaava, sisältää asiaankuulumatonta aineistoa, on näiden Käyttöehtojen vastainen tai ei muusta syystä kelpaa julkaistavaksi Palvelussa.

7. Palvelun osia koskevia erityisehtoja

Asunnon myynti-ilmoitus

Palvelu sisältää tietoja asunnoista, jotka ovat tai ovat olleet myynnissä joko yksityisten tahojen tai Oikotien yhteistyökumppanien toimesta. Näiden ilmoitusten sisällöstä vastaavat ilmoitusten laatijat. Ilmoitusajan päätyttyä Palveluun voi jäädä näkyviin rajattu määrä kohteen tietoja, kuten asunnon perustiedot, hintatiedot sekä talon ja tontin tiedot.

Karttapalvelu 

Oikotie ei takaa kartta- ja reittipalvelun virheettömyyttä. Huolimatta siitä, että kartta-aineistoja päivitetään jatkuvasti, voi kartta-aineistossa olla puutteita tai virheitä. Reittipalvelussa käytettävästä laskentatavasta johtuen reitin lähtöosoitteen ja päätepisteen kohdistuksessa saattaa olla epätarkkuuksia.

Oikotie ei vastaa kartta- ja reittipalvelussa mahdollisesti olevien puutteiden tai virheiden Käyttäjälle mahdollisesti aiheuttamista välillisistä tai välittömistä vahingoista.

Elämäni talot –osio

Oikotie ei takaa Elämäni Talot –osion tietojen tai aineiston virheettömyyttä, eikä vastaa mahdollisten puutteiden tai virheiden Käyttäjälle mahdollisesti aiheuttamista välillisistä tai välittömistä vahingoista.

Käyttäjä myöntää Oikotielle oikeuden muokata, kopioida, julkaista tai olla julkaisematta kokonaan tai osittain sellaista aineistoa, jonka Käyttäjä on sivustolle itse laatinut ja julkaissut. Käyttäjä on Suomen lain mukaisesti rikos- ja vahingonkorvausoikeudellisessa vastuussa kommenttiensa sisällöstä.

Oikotie Osaajaprofiili

Oikotie Osaajaprofiili -palvelussa Käyttäjä voi luoda oman työnhakuprofiilin, hakea profiilillaan avoimiin työpaikkoihin sekä saada näkyvyyttä ja yhteydenottoja työnantajilta. Palvelu suosittelee Käyttäjälle avoimia työpaikkoja Käyttäjän profiilin ja/tai Käyttäjän selailemien työpaikkojen perusteella. Käyttäjä voi itse päättää osaajaprofiilinsa näkyvyysasetuksista ja muuttaa niitä milloin tahansa. Osaajaprofiilin voi asettaa näkyväksi Oikotien osaajahakua käyttäville työnantajille tai keikkatöitä tarjoaville työnantajille SuoraTyö.fi-palvelussa. Osaajaprofiilin voi myös merkitä näkyväksi molemmissa palveluissa – sekä Oikotien osaajahaussa että Suoratyö.fi:ssä. Käyttäjän työnantajille näkyviksi asettamia tietoja voidaan luovuttaa työntekijöitä hakeville työnantajille ja Käyttäjälle voi lähettää työtarjouksia tai tietoa avoimista työpaikoista. Julkisiksi asetetut profiilit näkyvät hakukoneiden (esimerkiksi Google) hakutuloksissa. Käyttäjä voi myös jakaa julkiseksi asettamansa profiilin suoran verkko-osoitteen. Profiilin sisällöstä vastaa Käyttäjä, eikä Oikotie miltään osin vastaa palvelussa olevien tietojen oikeellisuudesta.

Oikotie käsittelee Osaajaprofiili -palvelun sisältämiä henkilötietoja kulloinkin voimassaolevan henkilötietolainsäädännön ja Osaajaprofiili-palvelun rekisteriselosteen mukaisesti. Käyttäjä voi poistaa profiilinsa milloin tahansa tai piilottaa sen työnantajilta.

Oikotie voi suositella Käyttäjän työnantajalle näkyväksi asettamaa profiilia työnantajalle, jonka avoimeen tai hiljattain hausta poistuneeseen työpaikkaan Käyttäjä saattaisi soveltua. Suosittelun taustalla on algoritmi, joka perustuu osaajaprofiilin ja työpaikkailmoituksen yhdistämiseen ilmoituksen ja profiilin tekstisisältöjen perusteella.

Jos haet työpaikkaa osaajaprofiilillasi, jaamme tiedot työtä tarjoavan työnantajan kanssa, joka käyttää SuoraTyö.fi-palvelua. Työnantaja käsittelee profiiliasi ainoastaan työpaikan täyttämiseen ja säilyttää sitä korkeintaan kaksi vuotta.

REC30

REC30 -palvelussa Käyttäjä vastaa rekrytointikohtaiseen kysymykseen nauhoittamalla maksimissaan 30 sekunnin mittaisen videon ja lähettämällä sen rekrytoivalle työnantajalle. Käyttäjä saa rekrytoivalta työnantajalta koodin, jonka syöttämällä palveluun nauhoitettu video kohdistuu tietylle työnantajalle tiettyyn rekrytointiin. REC30-palvelu on käytettävissä iOS- ja Android-mobiiliapplikaatioina sekä verkko-osoitteessa tyopaikat.oikotie.fi/rec30 uusilla Chrome- ja Firefox-selaimilla. Videot sekä Käyttäjän syöttämät henkilötiedot (sähköpostiosoite, puhelinnumero, nimi) tallentuvat applikaatiosta Oikotie Työpaikkojen yritysasiakkaiden palveluun, jossa ne ovat palveluun rekisteröityneen rekrytoivan työnantajan käytettävissä ainoastaan rekrytointitarkoitukseen. Oikotie Keikkatyöt-palvelun kautta ilmoitettuihin REC30-videohakuihin lähetetyt videot näkyvät rekisteröityneille työnantajille SuoraTyö.fi-palvelussa. Oikotie käsittelee henkilötietoja ainoastaan rekrytoivan työnantajan lukuun tarjoamalla palvelun ja rekisterinpitäjänä toimii rekrytoiva työnantaja. Videoita säilytetään maksimissaan kahden vuoden ajan, minkä jälkeen ne poistuvat palvelusta automaattisesti. Rekrytoiva työnantaja voi myös poistaa videon ennen tätä. Käyttäjällä on tarkastusoikeus häntä koskevaan sisältöön ottamalla yhteys rekrytoivaan työnantajaan. Käyttäjää koskevia tietoja käsitellään suojatusti ja tietoturvallisesti.

Korvamerkintä

Rekisteröitynyt Käyttäjä voi tehdä korvamerkinnän asuntoon, joka on yksityishenkilön ilmoittamassa ns. hiljaisessa myynnissä. Oikotie välittää myyjälle korvamerkinnän tehneiden Käyttäjien antamat yhteystiedot korvamerkityn kohteen tullessa myyntiin.

Tiedot korvamerkinnän tehneistä käyttäjistä on tarkoitettu vain kaupankäynnin edistämistarkoituksessa käytettäväksi. Oikotie voi luovuttaa Käyttäjä- tai tunnistetietoja poliisi- tai muulle viranomaiselle, jos on syytä epäillä, että on tapahtunut rikos, jonka selvittämistä voidaan edistää luovuttamalla Käyttäjä- tai tunnistetiedot, ja viranomainen esittää tätä koskevan perustellun pyynnön.

Palaute ja kehitysidea Oikotielle

Kehitysidea palautteen jättö vaatii Käyttäjän erottamisen bottiliikenteestä. Tunnistautuminen tapahtuu käyttäen apuna Google Captchaa. Käyttäjä voi tutustua Google Captchan tietosuojakäytöntöön ja käyttöehtohin Googlen omilla sivuilla.

8. Maksulliset palvelut ja laskutus 

Palvelu sisältää sekä maksuttomia että maksullisia osia. Palveluun sisältyvät peruspalvelut ovat Käyttäjille maksuttomia. Maksullisten osien hinnat ja maksuehdot ilmoitetaan kunkin osan kohdalla erikseen. Lisäksi Palvelun kautta voi olla tilattavissa erilaisia maksullisia tuotteita.

Palvelun ylläpitäjä ja Sisällöntuottajat voivat muuttaa Palvelun laskutusperusteita oman harkintansa mukaan, ilmoittamalla siitä Palvelussa tai muulla sopivaksi katsotulla tavalla hyvissä ajoin etukäteen. Ellei palvelukohtaisesti ole muuta ilmoitettu, ilmoitetaan muutoksista vähintään yhtä (1) kuukautta ennen muutoksen voimaantuloa. Jos arvonlisävero tai jokin muu Palveluun liittyvä vero tai julkisoikeudellinen maksu tai niitä koskeva viranomaisten soveltamiskäytäntö muuttuu, Palvelun ylläpitäjällä on oikeus välittömästi muuttaa hintoja vastaavasti.

9. Käyttöoikeuden siirtäminen ja lakkaaminen 

Käyttäjällä ei ole oikeuttaa luovuttaa tai siirtää Palvelun käyttöoikeutta (mukaan lukien salasana ja muut Palvelun käytön mahdollistavat tunnukset) kolmannelle osapuolelle. Oikotie voi kieltäytyä antamasta käyttäjätunnusta tai peruuttaa myönnetyn käyttäjätunnuksen, mikäli Käyttäjä on toiminut tai toimii Käyttöehtojen, lain tai hyvän tavan vastaisesti. Myös maksullisten Palvelun osien maksujen laiminlyöminen voi johtaa käyttöoikeuden lakkauttamiseen.

Oikotiellä on myös oikeus tilapäisesti estää Käyttäjän pääsy Palveluun, jos se on Palvelun toiminnan kannalta tarpeen. Mikäli Käyttäjä ei ole käyttänyt Palvelua kuuteen (6) kuukauteen, Oikotie voi harkintansa mukaan peruuttaa Käyttäjän salasanan ja käyttäjätunnuksen. Käyttäjä voi tämän jälkeen halutessaan rekisteröityä uudelleen Palveluun. Käyttäjän käyttäjätunnus ja salasana poistetaan automaattisesti käyttöoikeuden päättyessä.

Sopimuksen päättymisestä huolimatta jäävät näissä Käyttöehdoissa tarkoitetut omistus- ja tekijänoikeutta, vastuuta viestinnässä sekä vastuunrajoitusta koskevat säännökset voimaan niin kauan kuin niillä on merkitystä. Käyttöoikeuden lakkaaminen ei myöskään vapauta Käyttäjää niiden palveluiden tai suoritusten maksuista, joiden peruste on syntynyt ennen käyttöoikeuden lakkaamista. Sopimuksen päättyessä Käyttäjän sopimusrikkomuksen johdosta Oikotiellä on oikeus olla antamatta Käyttäjälle uutta käyttöoikeutta.

Oikotiellä on aina halutessaan oikeus lopettaa Palvelun tarjoaminen kokonaan tai osittain. Oikotie ilmoittaa lopettamisesta mahdollisuuksien mukaan hyvissä ajoin etukäteen Palvelun välityksellä tai muulla sopivaksi katsomallaan tavalla.

10. Vastuunrajoitus 

Palvelu ja sen sisältö esitetään sellaisena kuin se on ja Käyttäjä käyttää Oikotien ja Sisällöntuottajien tuottamia ja/tai välittämiä palveluja omalla vastuullaan. Oikotie ja Sisällöntuottajat eivät vastaa Palvelun käyttöön liittyvistä tietoturvallisuusriskeistä tai Palvelun sisällön oikeellisuudesta tai sopivuudesta tiettyyn tarkoitukseen. Ellei pakottavasta lain säännöksestä muuta johdu, Oikotie ja Sisällöntuottajat eivät vastaa sellaisesta välittömästä tai välillisestä, aineellisesta tai aineettomasta vahingosta, joka Käyttäjälle tai kolmannelle mahdollisesti syntyy keskeytyksistä, viivästyksistä, virheistä tai puutteista Palvelussa tai sen sisällössä.

Käyttäjä on velvollinen korvaamaan Oikotielle ja Sisällöntuottajille sekä kolmansille aiheutuneen vahingon, joka on seurausta Käyttäjän lain, viranomaisten määräysten ja ohjeiden tai näiden Käyttöehtojen vastaisesta toiminnasta. Sopijapuolet eivät vastaa vahingosta, joka aiheutuu ylivoimaisesta esteestä tai vastaavasta syystä johtuvasta sopijapuolten toiminnan kohtuuttomasta vaikeutumisesta.

11. Henkilötietojen käsittely ja evästeiden käyttö

Palveluntarjoaja käsittelee rekisteröityneiden Käyttäjien henkilötietoja Palvelun rekisteriselosteen ja tietosuojalausekkeen sekä yksityisyydensuojaa koskevan lainsäädännön mukaisesti. Palvelussa käytetään evästeitä tietosuojalausekkeessa kuvatuin tavoin.

Rekisteriseloste 

Tietosuojalauseke

12. Muut ehdot

Palvelu sisältää linkkejä ja yhteyksiä kolmannen osapuolen verkkosivustoihin. Tällaisiin kolmannen osapuolen tarjoamiin palveluihin sovelletaan kyseisen kolmannen osapuolen käyttö- ja muita ehtoja, eikä Oikotie vastaa sivustojen yksityisyydensuojakäytännöistä tai sisällöstä.

Oikotiellä on oikeus siirtää Palvelu ja sen ylläpitäminen sekä siihen liittyvät asiakkuudet Sanoma-konserniin kulloinkin kuuluvalle yhtiölle.

Palveluun ja Käyttöehtoihin sovelletaan Suomen lakia, poislukien lainvalintaa koskevat säännökset.

13. Erimielisyyksien ratkaisu

Sanoman [/Palveluntarjoajan] ja Asiakkaan [/Käyttäjän] väliset mahdolliset erimielisyydet pyritään ratkaisemaan osapuolten välisillä neuvotteluilla. Mikäli osapuolet eivät pääse asiassa sovintoon, riita ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa. Mikäli riitakysymys kuitenkin koskee sekä markkinaoikeuden toimivaltaan kuuluvaa asiaa (esimerkiksi immateriaalioikeuksien loukkaus) että näihin Käyttöehtoihin liittyvää asiaa, riita ratkaistaan markkinaoikeudessa. Asiakas voi nostaa kanteen myös sen paikkakunnan alioikeudessa, jonka tuomiopiirissä hänellä on kotipaikka.

Jos erimielisyyttä ei saada ratkaistuksi osapuolten välisillä neuvotteluilla, kuluttajan on myös mahdollista saattaa riita-asia kuluttajariitalautakunnan käsiteltäväksi, www.kuluttajariita.fi. Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakuntaan, kuluttajan tulee olla yhteydessä kuluttajaneuvontaan, www.kuluttajaneuvonta.fi. Euroopan komissio tarjoaa myös verkkovälitteisen riidanratkaisufoorumin, joka on erityisesti tarkoitettu toisessa EU-maassa asuvalle kuluttajalle, http://ec.europa.eu/consumers/odr/.